Protecția datelor

Suntem foarte încântați de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Protecția datelor are o prioritate deosebit de mare pentru A/S LogCare GmbH. Utilizarea paginilor de internet ale A/S LogCare GmbH este posibilă fără indicarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care o persoană vizată dorește să utilizeze servicii speciale ale întreprinderii prin intermediul site-ului nostru, ar putea deveni necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei juridic pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate este întotdeauna în conformitate cu reglementările specifice țării privind protecția datelor (Legea federală germană privind protecția datelor) aplicabile la A/S LogCare GmbH. Prin această declarație de protecție a datelor, dorim să informăm publicul cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și prelucrăm, iar persoanele vizate sunt informate cu privire la drepturile care le revin prin această declarație de protecție a datelor.

În calitate de operator, A/S LogCare GmbH a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție cât mai completă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiunile de date pe internet pot avea întotdeauna lacune de securitate, astfel încât nu se poate garanta o protecție absolută. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să ne transmită datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

 

 1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a A/S LogCare GmbH se bazează pe termenii utilizați pentru Regulamentul general privind protecția datelor al UE (DSGVO-UE) și Legea federală privind protecția datelor (BDS). Politica noastră de confidențialitate ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

În această politică de confidențialitate folosim, printre alții, următorii termeni:

 1. (a) date cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se înțelege orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

 1. (b) persoana în cauză

Persoana vizată înseamnă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către operator.

 1. c) Prelucrarea

Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, arhivarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. (d) restricționarea prelucrării

Restricția prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării prelucrării lor viitoare.

 1. e) Profilarea

Profilarea este orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța profesională, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau schimbarea locației persoanei fizice respective.

 1. f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 1. (g) operator sau persoană responsabilă cu prelucrarea

Operatorul sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt determinate de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru.

 1. (h) Procesoare

Prelucrător înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 1. i) Beneficiarul

Destinatarul înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile care pot primi date cu caracter personal în contextul unui mandat de investigație specific în temeiul dreptului Uniunii sau al unui stat membru nu sunt considerate destinatari.

 1. j) Al treilea

Terț înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de către operator și persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.

 1. k) Consimțământ

Consimțământul înseamnă orice manifestare liberă, specifică și informată a dorințelor persoanei vizate, sub forma unei declarații sau a unui alt act afirmativ lipsit de ambiguitate, prin care persoana vizată își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

 1. Numele și adresa operatorului

Partea responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții de natură să asigure protecția datelor este:

A/S LogCare GmbH
Otto Hahn St. 2a
86368 Gersthofen
Tel.: 0821 / 498455050
Fax. 0821 / 4984559
Email: info@aslogcare.de
Internet: www.aslogcare.de
Management: Katrin Behr

 1. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului este:

Stephan Frank
SFC | Stephan Frank Consulting
Josephsplatz 8
D-90403 Nürnberg

Telefon DE: +49 (911) 1488 5292
Fax DE: +49 (911) 1488 5293

E-mail info@stephan-frank.com

 

Orice persoană vizată poate contacta direct responsabilul nostru cu protecția datelor în orice moment pentru orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor.

 1. Cookie-uri

Paginile de internet ale A/S LogCare GmbH utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt plasate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet. Multe site-uri web și servere utilizează module cookie. Multe module cookie conțin un așa-numit ID de cookie. Un ID de cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă într-un șir de caractere prin care paginile de internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul ID-ului unic al cookie-ului.

Prin utilizarea modulelor cookie, A/S LogCare GmbH poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea modulelor cookie.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în interesul utilizatorului. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor utilizarea site-ului nostru web.

Persoana vizată poate împiedica în orice moment setarea de cookie-uri de către site-ul nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, se poate opune permanent setării de cookie-uri. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. În cazul în care persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, este posibil ca nu toate funcțiile site-ului nostru web să poată fi utilizate pe deplin.

 

 1. Colectarea de date și informații generale

Site-ul web al A/S LogCare GmbH colectează o serie de date și informații generale ori de câte ori o persoană vizată sau un sistem automatizat apelează la site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Pot fi colectate următoarele date: (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare accesează site-ul nostru web (așa-numitul referrer), (4) site-urile secundare care sunt accesate prin intermediul unui sistem de accesare pe site-ul nostru web, (5) data și ora accesării site-ului web, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când utilizează aceste date și informații generale, A/S LogCare GmbH nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Aceste informații sunt necesare mai degrabă pentru (1) a furniza corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web, precum și publicitatea pentru acesta, (3) a asigura funcționalitatea permanentă a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului nostru web, precum și (4) pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, SOCIETATEA analizează datele și informațiile colectate în mod anonim, pe de o parte, în scopuri statistice și, pe de altă parte, în scopul de a crește protecția și securitatea datelor în cadrul întreprinderii noastre, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de orice date cu caracter personal furnizate de o persoană vizată.

 

 1. Opțiunea de contact prin intermediul site-ului web

Site-ul web al A/S LogCare GmbH conține informații juridice care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include, de asemenea, o adresă generală a așa-numitei corespondențe electronice (adresa de e-mail). În cazul în care o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau prin intermediul unui formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului sunt stocate în scopul prelucrării sau al contactării persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise unor terțe părți.

 

 1. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului stocării sau în cazul în care este prevăzut de Directiva și Regulamentul european sau de alt legiuitor în legile sau regulamentele la care se supune operatorul. În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de Directiva și Regulamentul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu dispozițiile legale.

 

 1. Drepturile persoanei vizate
 2. a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul, conferit de Directiva europeană și de Regulament, de a obține confirmarea din partea operatorului cu privire la faptul că datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu prelucrate. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de confirmare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 1. b) Dreptul la informare

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Directiva europeană și de Regulament de a obține în orice moment de la operator, în mod gratuit, acces și o copie a datelor cu caracter personal care o privesc și care au fost stocate. În plus, Directiva și Regulamentul european au acordat persoanei vizate accesul la următoarele informații:

* scopurile prelucrării

* categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate

* destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special în cazul destinatarilor din țări terțe sau al organizațiilor internaționale

* dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile de determinare a acestei durate

* existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc sau de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau un drept de a se opune unei astfel de prelucrări

* existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere

* în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor

* Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative privind logica implicată, precum și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de acces pentru a afla dacă datele cu caracter personal au fost transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a obține informații cu privire la garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de acces, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 1. c) Dreptul de rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat prin Directiva și Regulamentul european, de a solicita rectificarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. În cazul în care o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 1. d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator ștergerea fără întârziere a datelor cu caracter personal care o privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară:

* Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alte scopuri pentru care nu mai sunt necesare.

* Persoana vizată își revocă consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO sau art. 9 alin. 2(a) din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

* Persoana vizată trebuie, în conformitate cu art. 21 alin. 1 DSGVO și nu există motive legitime și imperative pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) DSGVO. 2 DSGVO pentru a vă opune prelucrării.

* Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

* Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul.

* Datele cu caracter personal au fost prelucrate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu art. 8 alin. 1 DSGVO colectat.

În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și o persoană vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de către A/S LogCare GmbH, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor din cadrul A/S LogCare GmbH sau un alt angajat va lua măsuri pentru ca cererea de ștergere să fie îndeplinită imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de către A/S LogCare GmbH și compania noastră este partea responsabilă în conformitate cu art. 17 alin. 1 DSGVO pentru a șterge datele cu caracter personal, A/S LogCare GmbH pune în aplicare măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa alți operatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a solicitat acestor alți operatori de date să șteargă toate legăturile către datele cu caracter personal sau copiile sau replicile acestora, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară. Ofițerul pentru protecția datelor de la A/S LogCare GmbH sau un alt angajat va aranja cele necesare în cazuri individuale.

 1. e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

* Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.

* Prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.

* Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

* Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu art. Art. 21 alin. 1 DSGVO și nu este încă clar dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care una dintre condițiile menționate mai sus este îndeplinită și o persoană vizată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de către A/S LogCare GmbH, aceasta poate contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului. Responsabilul cu protecția datelor din cadrul A/S LogCare GmbH sau un alt angajat va aranja restricționarea prelucrării.

 1. f) Dreptul la portabilitatea datelor

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de regulament, de a obține datele cu caracter personal care o privesc și care au fost furnizate de persoana vizată unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, aceasta are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără a fi împiedicată de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (6). 1 lit. a DSGVO sau art. 9 alin. 2 lit. a DSGVO sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. 1 litera (b) din GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în temeiul art. 20 alin. 1 GDPR dreptul de a obține transferul direct de date cu caracter personal de la un operator la un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca acest lucru să nu afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Pentru a-și exercita dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor desemnat de A/S LogCare GmbH sau un alt angajat.

 1. g) Dreptul de recurs

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, conferit de Directiva europeană și de autorul regulamentului, de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) din directivă. 1 litera (e) sau (f) din Regulamentul privind protecția datelor. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. A/S LogCare GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem demonstra că există motive legitime și convingătoare pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care A/S LogCare GmbH prelucrează date cu caracter personal în scopul marketingului direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate pentru un astfel de marketing. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de o astfel de publicitate directă. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, A/S LogCare GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc și care este efectuată de către A/S LogCare GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Legea privind protecția datelor. 1 DSGVO, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor al A/S LogCare GmbH sau un alt angajat. Persoana vizată are, de asemenea, libertatea de a-și exercita dreptul de a se opune în ceea ce privește utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

 1. h) Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva europeană și de Regulament, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce o privește sau care o afectează în mod similar și semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator sau (2) să fie autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru căruia i se aplică operatorul și ca acest drept să prevadă măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale acesteia sau (3) să fie luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul de date sau (2) este luată cu consimțământul explicit al persoanei vizate, A/S LogCare GmbH pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, care includ cel puțin dreptul de a obține implicarea persoanei vizate din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind deciziile automatizate, aceasta poate, în orice moment, să contacteze responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 1. i) Dreptul de a revoca consimțământul în temeiul legislației privind protecția datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de Directiva și Regulamentul european, de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a-și retrage consimțământul, aceasta poate contacta în orice moment responsabilul nostru cu protecția datelor sau un alt angajat al operatorului.

 

 1. Protecția datelor în cereri și în procesul de depunere a cererilor

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul gestionării procedurii de candidatură. Prelucrarea poate fi efectuată și pe cale electronică. Acest lucru este valabil în special în cazul în care un solicitant trimite documentele relevante ale cererii către operator în format electronic, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. În cazul în care operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul în care operatorul nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, dosarele de candidatură sunt șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu excepția cazului în care operatorul justifică altfel. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, obligația de a furniza dovezi în cadrul procedurilor în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

 

 1. Politica de confidențialitate privind utilizarea și aplicarea Facebook

Operatorul a integrat componente ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială care funcționează pe internet, o comunitate online care, de obicei, permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze unii cu alții în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de pe internet să furnizeze informații personale sau legate de o companie. Printre altele, Facebook le permite utilizatorilor rețelei de socializare să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să creeze rețele de prieteni.

Societatea de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Operatorul de date cu caracter personal în cazul în care persoana vizată locuiește în afara SUA sau a Canadei este Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

La fiecare apelare a uneia dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de către operator și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet de pe sistemul informatic al persoanei vizate este determinat automat de către componenta Facebook respectivă să descarce de pe Facebook o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare completă a tuturor plug-in-urilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. În cadrul acestei proceduri tehnice, Facebook primește informații despre ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp la Facebook, Facebook recunoaște ce subpagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana vizată de fiecare dată când persoana vizată accesează site-ul nostru web și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web. Aceste informații sunt colectate de către componenta Facebook și atribuite de către Facebook la contul de Facebook respectiv al persoanei în cauză. În cazul în care persoana vizată activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru, de exemplu butonul „Like”, sau dacă persoana vizată postează un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează aceste date cu caracter personal. Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook despre faptul că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web, dacă persoana vizată este conectată la Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. În cazul în care persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Facebook, aceasta poate împiedica transmiterea prin deconectarea de la contul său de Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Politica de date publicată de Facebook, care este disponibilă la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, se explică opțiunile de setare pe care Facebook le oferă pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diverse aplicații care permit suprimarea transmiterii datelor către Facebook, de exemplu, Facebook Blocker de la furnizorul Webgraph, care poate fi obținut la http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Aceste aplicații pot fi utilizate de persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.